To grupper i Johannes Åbenbaring?

Jeg har gennem årene haft en del samtaler med Jehovas vidner, og har efterhånden fået et rimeligt overblik over deres teologi. For at forstår den bliver man nødt til at forstå en ting, som vi normalt ikke tillægger stor værdi, nemlig deres læsning af Åbenbaringen 7. I den finder vi en beskrivelse af to grupper af personer:

7,1-8                   De 144000

7,9-17                 Den store hvide skare

Jehovas vidner forstår disse grupper som to forskellige grupper, og den opdeling gennemsyrer deres teologi på alle måder.  I det følgende vil jeg forsøge at argumentere for, at man ikke kan lave det store skel mellem de to grupper. Det er der flere ting der peger på:

 

Livets bog

I Johannes åbenbaring bruges udtrykket bog en række gange.  Jehovas vidner skelner mellem Livets bog og lammets bog. Livets bog indeholder ”navnene på alle dem som på grund af deres tro har udsigt til at opnå evigt liv, enten i himmelen eller på jorden”, hvorimod Lammets skriftrulle indeholder ”øjensynligt kun… navnene på dem, som skal regere sammen med Jesus Kristus i hans rige…” [1]Indsigt i den hellige Skrift bind 2.

Denne opdeling i ”Livets bog” og ”lammets bog” vanskeliggøres hvis man ser på hvordan udtrykkene er brugt:

StedTekst
A20,15Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.
B21,27Men intet vanhelligt kommer derind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, Lammets bog
C13,8Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog
D14,9Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet

Hvis man kigger på a) og b) alene er der ingen problemer. Hvis man ikke står i ”livets bog” dømmes man A), og hvis man ikke står i ”lammets bog” kan man ikke komme ind i byen – men, vil JV så tilføje – man kan godt få liv på Jorden (d.e. uden for byen). B) giver isoleret set heller ikke problemer.

Problemet opstå, når man kommer til C) og D). For i 13,8 siges at alle der ikke står i lammets bog vil tilbede dyret. Hvis livets bog og lammets bog er forskellige, så må det betyde, at også de der står i livets bog vil tilbede dyret. Men det betyder så at dem der står i livets bog også ende i ildsøen ud fra 14,9. Det vil i givet fald betyde, at den nye jord bliver mennesketom.  De eneste der nemlig overlever, er de 144000.

Det vanskeliggør en opdeling i ”livets bog” og ”lammets bog”.

 

De vaskede klæder

Det er kun de 144000 der kommer til at være en del af det nye Jerusalem. I 22,14 siges det ”Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen”.

Her om skriver Jehovas vidner: ”Det er kun de salvede kristne der ”vasker deres lange klæder” så de bliver rene i Jehovas øjne, der får det privilegium at ”gå til livets træ”. Det vil sige at de får ret til udødeligt liv på det himmelske plan”. Umiddelbart efter skrives der så ”Den store skare har også vasket deres lange klæder og gjort dem hvide i Lammets blod”. [2] Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988, 371.

Der er to afsnit, der taler om vaskede klæder i skriftet:

StedTekst
A7,14som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.
B22,14Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen

Det betyde, at de eneste i bogen der har vasket deres klæder er den store hvide skare – og det er kriteriet for at komme ind i det nye Jerusalem. Det bryder med den opdeling Jehovas vidner forsøger her.

Skarens placering

Hvis nu det kan dokumenteres at den store skare er ”I himlen” frem for ”på jorden” så bryder Jehovas vidnes opdeling sammen.

I 7,9 kaldes gruppen af mennesker for en stor skare. [3]Græsk: ὄχλος πολύς. Udtrykket ”En stor skare” bruges tre gange i skriftet: 7,9 19,1.6. Hvis nu det kunne godtgøres, at den store skare i 7,9 er den samme som i 19,1ff, der er i himlen, så falder opdelingen fra hinanden. Og der er faktisk en række argumenter for, at de to udtryk refererer til den samme gruppe:

–          I begge sammenhænge omtales de levende væsner og de fireogtyve ældste (7,11f 19,4)

–          I begge sammenhænge råbes der med høj røst (7,19 og 19,1)

–          I begge sammenhænge råbes der at frelsen er vor Guds (7,10 og 19,4)

Hele humlen i argumentet er at sammenligningen mellem de to tekster viser at ”den store skare” befinder sig i himlen og ikke på jorden, hvilket umuliggør Jehovas vidnes opdeling.

 

Foran tronen

Udtrykket ”Foran tronen” (ἐνώπιον τοῦ θρόνου) forekommer 7 gange i bogen:

ReferenceTekst
1,4fra de syv ånder, som er foran hans trone
4,5foran tronen stod der syv brændende fakler
4,6Foran tronen var der noget ligesom et glashav så klart som krystal.
7,15 Derfor står de for Guds trone
8,3guldalteret foran tronen
14,3de synger en ny sang foran tronen
20,12de døde, både store og små, stå foran tronen

 

Det interessante er her forekomsten i 7,15 hvor den store skare er ”foran tronen”. Alle andre referencer – på nær 29,12 til ”foran tronen” er referencer der handler om noget der eksplicit sker i himlen. Denne problemstilling er Jehovas vidner godt klar over, og forsøger at løse det ved at sige at foran her skal forstås sådan at ”Jehovas… opmærksomhed var rettet mod dem” [4]
Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988, 123
Dette er en meget vanskelig måde at argumentere på; for det første skal vi ikke fokusere på ”foran” alene men på det samlede udtryk ”foran tronen”. Derfor kan opmærksom ikke uden videre bruges her. For det andet er udtrykket et gennemgående udtryk skriftet, og det er mærkeligt hvis et af udtrykkende skulle skille sig markant ud fra de andre. [5]Stafford, Greg G. Jehovah’s witnesses defended: an answer to scholars and critics 2nd ed., rev. digital version (Murrieta, CA: Elihu Books, 2012) 2012 s.527 forsøger sig med at sammenligne med 1 … Continue reading.

Livets vand

Udtrykket livets vand findes fire steder i skriftet: 7,17 21,6 22,1.17. I 7,17 står der at lammet vil lede den store hvide skare til livets vands udspring.[6]Arndt, William, Frederick W. Danker, Walter Bauer, and F. Wilbur Gingrich A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed. University of Chicago Press 2000, … Continue reading I 22,1 beskriver Johannes hvordan han ser livets vand vælde ud fra ”Guds og lammets trone”. Det er endnu et argument for at den store hvide skare befinder sig i ”himlen” og ikke særskilt på ”jorden”.

Dette er argumenter for at den store hvide skare må befinde sig i himlen: Der kan ikke være forskel på livets bog og lammets bog, Den store hvide skare har vasket deres klæder, hvilket er adgangskravet for at komme ind i byen (= himlen). Den store hvide skare er – ved en sammenligning af 7,9ff og 19,1ff – i himlen, og endelig står den ”foran tronen”.

 

 

Noter

Noter
1 Indsigt i den hellige Skrift bind 2
2 Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988, 371.
3 Græsk: ὄχλος πολύς.
4
Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988, 123
5 Stafford, Greg G. Jehovah’s witnesses defended: an answer to scholars and critics 2nd ed., rev. digital version (Murrieta, CA: Elihu Books, 2012) 2012 s.527 forsøger sig med at sammenligne med 1 Tim 5,21 hvor “Foran” bruges i en ikke-fysisk betydning. Men der er tre problemer i argumentet; For det første siger det kun noget om hvordan foran kan forstås – ikke hvordan det skal forstås. For det andet kan han ikke uden videre forudsætte at Paulus og Johannes bruger udtrykket ens. For det tredje forklarer det ikke den meget klare tendens der er i Åbenbaringen når det handler om præcis udtrykket “Foran tronen”
6 Arndt, William, Frederick W. Danker, Walter Bauer, and F. Wilbur Gingrich A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed. University of Chicago Press 2000, 810 har følgende mulige oversættelser af plega: a) a source of someth. that gushes out or flows, spring, fountain, flow b) the place of origin or the cause of a full abundance of someth.,  fountainhead,.